AP vil ha flere psykologer for skole og kommune

Ap mener det er viktig at vi styrker tilbudet til psykologer i kommunene og spesielt i skolen, helt fra tidlig alder. Fordi psykiske lidelser koster Norge 185 milliarder i året.

Psykiske problemer kan gjøre at ungdom ikke klarer å følge opp skole og faller utenfor viktige sosiale fellesskap. Psykiske lidelser kan være depresjon, angst, spiseforstyrrelser, psykose eller lignende. Det fins en andel av samfunnet som sliter med den slags lidelser, det er ofte vanskelig for både deg selv og folk utenfra å oppdage disse og ofte enda vanskeligere å gjøre noe med det. Derfor mener Ap det er viktig at vi styrker tilbudet til psykolog i alle kommuner også de mindre. Ap har jobbet lenge med å lovfeste at det fra 2020 skal være fast ansatte psykologer i alle kommunene. Psykologer utgjør en viktig del av helsetjenesten i kommunene.

Syns du psykisk helse er viktig og i så fall hvorfor? Hva syns du om psykolog for skolen?

«Ja jeg synes psykisk helse er viktig. Spesielt med ungdommen i dag som opplever stress og andre negativer nesten daglig. Jeg mener også at det burde være en psykolog på skolen, dette blir da en mulighet for ungdommen til og få hjelp på stedet de er 6-8 timer daglig.» Rosenvilde elev

 I Ap mener de at psykologer har tre hovedarbeidsfelt. Psykologer kan veilede, de har kompetanse til å veilede ansatte i skolen og i kommunale helse- og omsorgs tjenester. Lærere skal være gode forbilder for elever og gi sin kunnskap til den yngre generasjonen. Psykologer kan jobbe med forebyggende arbeid, det er viktig å kunne gi et best mulig forebyggende opplegg i skolen, her kan psykologer bidra til å bygge gode systemer. Psykologer kan gjennomføre samtaleterapi, utrede og diagnostisere psykiske lidelser samt henvise til spesialisthelsetjenester. Kun psykologer som har gjennomført profesjonsstudiet innenfor psykologi, kan arbeide som kliniske psykologer med pasienter i helsetjenesten Arbeiderpartiet vil sikre et nært samarbeid mellom skole helsetjenesten og psykologer slik at elever som sliter med psykisk helse oppdages og sikres tidlig oppfølging.

Kilder:

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (LOV-2011-06-24-30). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

Bakken, A. (2019). Ungdata. Nasjonale resultater 2019, NOVA Rapport 9/19. Oslo: NOVA, OsloMet. Hentet fra http://tidliginnsats.forebygging.no/Rapporter/Ungdata-2019-Nasjonale-resultater/

Ragnhild Krogsvig Karlsen. -Forebyggende tiltak lønner seg! Hentet fra https://www.napha.no/content/21080/-Forebyggende-tiltak-lonner-seg

Håkon Boye Bergum. (2019). Lærere etterlyser bedre samarbeid om unges psykiske helse. Hentet fra https://forskning.no/hogskolen-i-innlandet-partner-psykiske-lidelser/laerere-etterlyser-bedre-samarbeid-om -unges-psykiske-helse/1341621

You may also like...